LÄHDE MUKAAN KANSSAMME KUNTAVAALEIHIN 2021!

Kunnissa rakennetaan kaikkein läheisemmin ihmisten elämään vaikuttavaa tulevaisuutta. Päätetään mm. koulutuksesta ja sen järjestelyistä, asumisesta, kaavoituksesta, liikennejärjestelyistä, teiden kunnossapidosta,  terveys – ja sosiaalipalveluista sekä niiden kattavuudesta, miten vanhustenhoiva- ja huolenpito hoidetaan, miten tuetaan lapsiperheitä, millaisia päivähoitoratkaisuita kunta tarjoaa. Kunnat tarjoavat puitteet yrityksille toimia ja sitä kautta luoda yhteistä hyvää ja elinvoimaa alueelle.

Päätökset eivät synny ilman tekijöitä. Kuntia on jo pitkään vaivannut talousahdinko yhä kasvavien velvollisuuksien ristipaineessa valtion taholta. Korona-epidemia, sen myötä kasvanut työttömyys ja verotulojen lasku vaikeuttavat kuntien tilannetta entisestään. Niinpä kunnat tarvitsevat vastuuntuntoisia, oman kunnan ja kuntalaisten hyvinvointia ajattelevia päättäjiä, jotka osaavat priorisoida tarpeet kuntalaisten parhaaksi niin, että jatkossakin pystytään turvaamaan hyvät kunnan peruspalvelut, asuitpa sitten missä päin tahansa Suomea.

Suomen Kansa Ensin r.p: etsii kaikenlaisia ehdokkaita , erilaisin taustoin eri ikäryhmistä. Tarvitsemme ehdokkaita, jotka haluavat tehdä työtä paremman huomisen ja tulevaisuuden puolesta Suomessa ja kotikunnassaan. Riittää, että Suomi ja suomalaisten tulevaisuus on sinulle tärkeä.

ILMOITTAUDU JO TÄNÄÄN EHDOKKAAKSI kotisivumme kautta sähköpostilla: info@skepuolue.fi  ja kerro miksi juuri sinä haluat ehdolle kunnassasi. Samasta osoitteesta saat lisätietoa, jos jokin sinua askarruttaa.

TERVETULOA EHDOLLE!

Suomen Kansa Ensin -kuntavaaliohjelma 2021


Suomen Kansa Ensin – HYVÄLLÄ TAVALLA ERILAINEN


Suomen Kansa Ensin on Suomen ainoa puolue, joka tuo jo nimessään esiin sen kenen asialla ollaan
ja millä arvopohjalla. Puhutaanpa sitten valtion politiikasta tai politiikasta kuntatasolla, lähdemme
tekemään poliittisia kantoja ja arvovalintoja suomalaisten etu edellä. Puolueen keskeisin tavoite on
tehdä Suomesta turvallinen ja asumisen arvoinen maa meille suomalaisille ja niinpä poliittiset
valinnat katsotaan aina tästä näkökulmasta käsin. On vaarallista tuudittautua siihen utopistiseen
toiveajatteluun, että joku muu tekisi sen meidän puolestamme. Suomen tulevaisuuden turvaaminen
seuraaville sukupolville on vain ja ainoastaan meidän suomalaisten vastuulla, sitä vastuuta on turha
siirtää Euroopan unionille tai millekään muullekaan taholle. MEIDÄN KÄSISSÄMME ON
MAAMME TULEVAISUUS.


Valtiotason politiikka ja siinä tehtävät päätökset heijastuvat suoraan kunnissa tehtävään politiikkaan
ja päätöksiin.


Kunnissa rakennetaan kaikkein läheisemmin ihmisten elämään
vaikuttavaa tulevaisuutta.


Päätetään mm. koulutuksesta ja sen järjestelyistä, asumisesta, kaavoituksesta, liikennejärjestelyistä,
teiden kunnossapidosta, terveys- ja sosiaalipalveluista sekä niiden kattavuudesta, miten
vanhustenhoiva ja huolenpito hoidetaan, miten tuetaan lapsiperheitä, millaisia päivähoitoratkaisuja
kunta tarjoaa. Kunnat tarjoavat puitteet yrityksille toimia ja sitä kautta luovat yhteistä hyvää ja
elinvoimaa alueelle.
Kuntia on jo pitkään vaivannut talousahdinko yhä kasvavien velvollisuuksien ristipaineessa valtion
taholta. Korona-epidemia, sen myötä kasvanut työttömyys ja verotulojen lasku vaikeuttavat kuntien
tilannetta entisestään. Niinpä kunnat tarvitsevat vastuuntuntoisia, oman kunnan ja kuntalaisten
hyvinvointia ajattelevia päättäjiä, jotka osaavat priorisoida tarpeet kuntalaisten parhaaksi niin, että
jatkossakin pystytään turvaamaan laadukkaat kunnan peruspalvelut, asuitpa sitten missä päin
tahansa Suomea.


Suomen Kansa Ensin r.p. kuntavaaliohjelman keskeiset tavoitteet:

TURVALLISUUS


Turvallisuus on ihmisen kaikkein tärkein perustarve ruoan, lämmön ja terveyden ohella. Me kaikki
haluamme asua turvallisessa maassa, samoin haluamme että kotikuntamme kaduilla voimme liikkua
turvallisesti kaikkina vuorokauden aikoina pelkäämättä joutua väkivallan kohteeksi, raiskatuksi jne.
Katuturvallisuus on viimeisten vuosien aikana heikentynyt kaikkialla ja pahiten tämä koskettaa
maamme suurimpia kaupunkeja. Syitä katuturvallisuuden heikkenemiseen ja väkivaltarikosten
määrän kasvuun voimme etsiä muutamasta perussyystä. Yleinen henkinen pahoinvointi on
maassamme kasvanut, syrjäytyminen ja eriarvoistuminen on lisääntynyt. Yksi merkittävä syy on
hallitsematon maahanmuutto, joka sallittiin suurissa määrin maahamme 2015 ja sen päätöksen
seurauksia kärsimme edelleen. Rajamme ovat saaneet olla auki koko maailmalle ja tämänhetkinen
turvapaikkapolitiikka suorastaan kannustaa tulemaan Suomeen lupaamalla mm. täydet sosiaali- ja
terveyspalvelut jopa laittomasti maassa oleville, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille, joiden
taustoista emme tiedä mitään.
Laiton maassa olija on jatkossa otettava aina talteen, eikä hänelle tule tarjota kuin akuutti
terveydenhoito kunnes hänet saadaan poistetuksi maasta.
Suomen Kansa Ensin lähtee siitä, että valtion tasolla turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on
muutettava uuteen uskoon. Meillä ei ole varaa velkarahalla ottaa tänne pakolaisia, vaan maamme
taloustilanteen niin salliessa, voimme avustaa mieluummin pakolaisten lähtömaiden lähelle
sijoittuville pakolaisleireille. Kuntien taakaksi ei saa sijoittaa pakolaisryhmiä, kun samaan aikaan
kunnissa asuva kantaväestö joutuu odottamaan kunnan palveluita esim. terveydenhuollon puolella
kohtuuttoman kauan.
Kuntien on laitettava stoppi laittomien maahanmuuttajien palveluille. Maahanmuuttajille ei
tule antaa erioikeuksia tai -vapauksia suomalaisiin nähden. Ns. positiivista syrjintää ei tule
sallia mm. kuntien työllistämisessä. Laillisesti maassa ja kunnassa olevalle
maahanmuuttajalle ei tule tarjota kotoutumista hidastavaa oman kielen- ja kulttuurin
opetusta, vaan suomen kielen oppiminen on oltava keskiössä.


TYÖLLISYYS


Kuntien talous pohjautuu valtion antamiin rahoituksiin erilaisiin kohteisiin sekä keskeisimpänä
kuntalaisten verotuottoon kunnalle. Verotuotot ovat suoraan yhteydessä kunnan työllisyyden
tilanteeseen. Kuntien on edistettävä paikkakuntansa houkuttelevuutta ja toimintaedellytyksiä kaikin
käytössä olevin keinoin. Paikallisilla yrityksillä on oltava mahdollisuus tuottaa kaupungin
palveluita, kuitenkin suurella harkinnalla, tolkunpolitiikalla. Yhteiselle turvallisuudelle ja
huoltovarmuudelle keskeiset vesi- ja sähkölaitokset on säilytettävä kunnan yhteisenä omaisuutena.
Etätyömahdollisuuksia pitää luoda ja parantaa, panostaa teihin ja verkkoyhteyksiin sekä hyödyntää
rohkeasti tekniikan mahdollisuuksia. Näin taataan paremmin myös asuminen ja työllistyminen
kaikkialla Suomessa alueeseen katsomatta.


SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT


Turvallisuuden ohella yksi keskeisimmistä asioista ihmisen elämässä on terveys. Kunnan
lakisääteisenä tehtävänä on tuottaa laadukkaita terveys- ja sosiaalipalveluja. Suomen Kansa Ensin
r.p. lähtee siitä, että tasavertaiset, laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut on oltava jokaisen
kuntalaisen saatavilla kohtuullisessa ajassa ”yhden luukun – taktiikalla”, niin ettei asiakasta
pompotella paikasta toiseen. Palvelut pitää saada läheltä kaikenikäisille varallisuuteen katsomatta.
Mielenterveyshoitoa tarvitseva kuntalainen tarvitsee palvelua välittömästi ja kunnan on tarjottava
matalan kynnyksen hoitoa ensiavuksi. Päihdehoito ei saa sulkea samanaikaisia
mielenterveyspalveluita pois. Puolue kannattaa terapiatakuuta hoitoon pääsyn takaamiseksi.


SIVISTYS – JA KOULUPALVELUT


Terveyspalveluiden ohella yksi keskeisimmistä kunnan tehtävistä on taata kuntalaisilleen
laadukkaat, turvalliset koulupalvelut. Lyhyen tähtäimen säästöjä ei tule tehdä lasten ja nuorten
kustannuksella mm. sulkemalla lähikouluja tai ns. kyläkouluja kunnan haja-asutusalueilla, vaan on
katsottava tulevaisuuteen kokonaisuutena. Satsaus lapsen varhaisvuosiin niin varhaiskasvatuksessa
kuin alakoululuokilla ”maksaa itse itsensä takaisin” pitämällä nuoret paremmin mukana, estäen
syrjäytymistä ja monia sosiaalisia ongelmia ennakolta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava
oikeus omaan lähikouluun. Koulujen on taattava turvallinen opinpolku ja täysi nollatoleranssi
koulukiusaamiselle. Kouluissa tapahtuneista vakavimmista kiusaamistilanteista ja rikoksista on aina
tehtävä rikosilmoitus. Erityisopetusta on tarjottava erikseen sitä tarvitseville oppilaille omissa
luokissaan huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet. Tukiopetus on oppilaan oikeus ja siitä ei saa
säästää oppilaiden kustannuksella. Riittävä määrä koulunkäynninavustajia on taattava, varsinkin
ensimmäisille luokka-asteille.


LIIKENNE, KAAVOITUS JA ASUMINEN


Kunnan liikennejärjestelyiden on oltava toimivia ja järkeviä ja kaikkien kuntalaisten tavoitettavissa.
Teiden kunnossapito kuuluu valtaosin kunnan vastuulle kaikkina vuodenaikoina. Julkisia
liikennepalveluita tulee kunnassa mahdollisuuksien mukaan kehittää, mutta autoilua ei saa estää tai
tehdä siitä kuntalaisille vaikeaa tai kallista. Mm. edulliset (tai mahdollisuuksien mukaan) ilmaiset
parkkipaikat varmistavat osaltaan elävää keskustaa ja sen palveluiden hyväksikäyttöä monissa
kaupungeissa. Mahdollisuuksien mukaan turvataan julkiset liikennejärjestelyt myös kaupunkien
reuna-alueilla.
Kunnan tulee mahdollistaa laadukas asuminen kaupungin eri osissa. Luonnonläheisen asumisen on
oltava mahdollista mahdollisuuksien mukaan myös isoissa kaupungeissa. Kohtuuhintaisia asuntoja
eri tarpeisiin tulee olla tarjolla sekä palveluita kattavasti kunnan eri alueilla. Kunnan tehtävänä on
tehdä kaikkensa asunto- ja kaavoituspolitiikallaan, että kaupungin eri asuinalueet eivät eriarvoistu ja
aiheuta sitä kautta lisää sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ongelmia.


KUNTIEN TALOUS

Itsenäisen, hyvinvoivan kunnan edellytyksenä on hyvin hoidettu kunnan talous. Se puolestaan
tuottaa yhteistä hyvää kaikille kuntalaisille ja luo edellytykset kunnan kehitykselle myös
tulevaisuudessa. Kuntien velkaantuminen viimeisten vuosien aikana koskettaa yhä isompaa joukkoa
kunnista. Järkevällä taloudenpidolla, laittamalla asiat tärkeysjärjestykseen, saadaan kuntatalous
pidettyä tasapainossa tai ainakin vakautettua. Hulppeiden konserttisalien rakentaminen ei ole
välttämätöntä (kulttuurin merkitystä ihmisen hyvinvoinnille väheksymättä), mutta esim.
terveyskeskuksen toiminta on taattava ja laadukkaat vanhustenhoivapalvelut tuotettava. Säästetään
mieluummin seinistä kuin palveluista. Hyväveli- ja siskosopimuksille on saatava loppu ja
kaikenlaiseen korruptioon puututtava suoraan.


ILMASTOPOLITIIKKA

Suomalaiselle ilmasto- ja ympäristöasiat ovat jo luonnostaan tärkeitä. Valtaosa meistä asuu lähellä
luontoa kaupungeissakin. Kierrätys on kuulunut useimpien suomalaisten elämään jo
vuosikymmeniä. Jätteitä on lajiteltu pidempään kuin monissa muissa maissa. Tätä suuntausta pitää
jatkaa. Suomalainen veronmaksaja on joutunut maksumieheksi ilmaston suhteen jo kohtuuttomasti.
Enempää ei saa käydä suomalaisen veronmaksajan ja autoilijan lompakolle ilmaston vuoksi.
Ihmisten oman auton käyttämistä ei saa hankaloittaa. Suhteettomalle ilmastovöyhötykselle ei saa
antaa jalansijaa, tolkunpolitiikalla suojelemme omaa luontoamme seuraaville sukupolville riittävän
hyvin. Lähituotantoa suosimalla, syömällä lähiruokaa teemme samalla huomaamattamme
ilmastoystävällisiä tekoja ja samalla autamme paikallista yrittäjää koko asuinalueen hyväksi.


PAIKALLISDEMOKRATIA


Suomen Kansa Ensin r.p. ajaa tavoitteessaan suoraa demokratiaa eli sitovia kansanäänestyksiä
Suomeen. Paikallistasolla kuntalaisten kuulemista, vaikuttamista ja osallistumista paikalliseen
päätöksentekoon tulee kehittää ja lisätä. Sitä kautta yhteisöllisyys kasvaa. Nykyiset tekniset
mahdollisuudet avaavat siihen kokonaan uusia mahdollisuuksia.


KUNTIEN IDEOLOGINEN OHJAUS


Kuntien pitää pysyä neutraalina erilaisten ideologisten trendien ja mm. vähemmistöjen arvopohjien
liputtamisesta. Kunnan tehtävänä ei ole osallistua esim. Pride:n kaltaisiin marsseihin tai liputuksiin.
Kuntien tehtävä on tukea, puolustaa ja tehdä työtä oman kuntansa kaikkien asukkaiden
hyvinvoinnin edistämiseksi, suomalaisen elämäntavan, kulttuurin ja kotiseutuhengen
vahvistamiseksi.